Snelle en gratis verzending

Aankoopreglement

§1. Algemene bepalingen

 1. De online winkel jelej.com die opereert onder de domeinen jelej.pl jelej.de verkoopt via internet, in overeenstemming met deze voorschriften.
 2. De eigenaar van de winkel is: NATURE-SOLUTION.COM Sp. z o. o. ul. Wodna 5 16-100 Sokoka
  VAT: PL5451822356 REGON: 386804950
 3. Telkens wanneer de term Consument in het document voorkomt, betekent dit een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 4. Het reglement maakt integraal deel uit van de met de klant gesloten verkoopovereenkomst.
 5. De voorwaarde voor het sluiten van het verkoopcontract is de aanvaarding van het Reglement door de klant tijdens het plaatsen van de bestelling door het daarvoor bestemde vakje in het formulier aan te vinken.
 6. De in de Winkel vermelde prijzen zijn brutoprijzen (inclusief btw).
 7. De goederen die beschikbaar zijn in de Winkel zijn vrij van fysieke en juridische gebreken.

§2. Bestellingen

 1. De voorwaarde voor de uitvoering van het contract is dat de klant gegevens verstrekt die de verificatie van de klant en de ontvanger van de goederen mogelijk maken. De winkel bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail of telefonisch.
 2. De partijen zijn gebonden aan de informatie op de website van de winkel op het moment van het plaatsen van de bestelling, in het bijzonder: prijs, productkenmerken, de kenmerken ervan, elementen die in de set zijn opgenomen, datum en wijze van levering.
 3. De informatie op de website van de Store vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Door een bestelling te plaatsen, doet de klant een aanbod om een specifiek product te kopen. De sluiting van het verkoopcontract vindt plaats wanneer de verkoper de acceptatie van de bestelling voor uitvoering bevestigt.

§3. Betaling

 1. De klant kan de betaalmethoden kiezen die zijn gespecificeerd op het tabblad Betaalmethoden.
 2. De verzendkosten staan vermeld in de prijslijst van de levering.
 3. Voorwaarde voor het vrijgeven van de goederen is betaling voor de goederen en verzending.

§4. Verzending van de goederen

 1. De bestelde goederen worden door de Store verzonden via transportbedrijven (InPost of andere operatoren) of ter beschikking gesteld voor afhaling door de klant bij het bedrijf.
 2. Bij elektronische betalingen wordt de voltooiingsdatum van de bestelling geteld vanaf het moment van positieve transactieautorisatie.
 3. Bij betaling anders dan rembours wordt de verzenddatum verlengd met de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de datum waarop de betaling op de bankrekening van de Store is bijgeschreven.

§5. Klachten

 1. In geval van niet-naleving van de goederen met het contract, moet de klant de geadverteerde goederen samen met een beschrijving van de niet-naleving op kosten van de winkel terugsturen naar de winkel.
 2. De winkel zal binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht reageren op de klacht van de klant.
 3. Wanneer de uitvoering van een gegronde klacht het opsturen van een nieuw product naar de Klant inhoudt, zijn de leveringskosten voor rekening van de Winkel.
 4. De Verkoper behoudt zich voor dat de verschillen in de foto’s van de Goederen en die voortvloeien uit de individuele instellingen van de computer van de klant (kleur, verhoudingen, enz.) niet de basis kunnen vormen voor een klacht over de goederen.
 5. Het is mogelijk om geschillen langs elektronische weg op te lossen via het ODR-platform (online geschillenbeslechting), beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Deze verplichting is ingevoerd Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over onlinegeschillenbeslechting voor consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende ODR voor consumenten). De verordening is van toepassing op de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten of dienstenovereenkomsten die zijn gesloten tussen consumenten die op het grondgebied van de Europese Unie wonen en ondernemers die op het grondgebied van de Europese Unie zijn gevestigd.

§6. Het recht om het contract te herroepen

 1. De klant die een consument is, kan de verkoopovereenkomst zonder opgave van redenen herroepen door binnen 30 dagen vanaf de leveringsdatum een passende schriftelijke verklaring in te dienen. Om aan deze deadline te voldoen, volstaat het om een verklaring te sturen voor het verstrijken ervan.
 2. In het geval van een effectieve herroeping van het verkoopcontract, wordt het contract als nietig beschouwd. De klant is verplicht de gekochte goederen onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen, terug te sturen.
 3. Binnen 3 dagen nadat de klant het contract heeft herroepen en de gekochte goederen heeft geretourneerd, retourneert de winkeleigenaar het betaalde bedrag aan de klant.

§7. Privacy bescherming

 1. De beheerder van persoonsgegevens is de Winkeleigenaar.
 2. Persoonlijke gegevens die aan de Winkeleigenaar worden verstrekt, worden vrijwillig verstrekt, met dien verstande dat het niet verstrekken van de benodigde gegevens door de Klant het onmogelijk maakt om de bestelling af te ronden.
 3. De klant kan ook afzonderlijk toestemming geven voor het ontvangen van reclame- en promotiemateriaal van de Store.
 4. De klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en deze te corrigeren, de stopzetting van de verwerking te vragen en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
 5. Gedetailleerde informatie over de bescherming van de privacy van klanten vindt u op het tabblad “Privacybeleid”.

§8. Intellectueel eigendom

 1. Het is verboden om materiaal dat op de website van de winkel is gepubliceerd (inclusief foto’s en beschrijvingen van goederen) te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de winkel.

§9. Inwerkingtreding en wijziging van de regelgeving

 1. Dit Reglement treedt in werking op de dag van publicatie op de website van de Store.
 2. Dit Reglement kan worden gewijzigd en informatie over wijzigingen in het Reglement wordt per e-mail naar klanten verzonden.
 3. Alle bestellingen die door de Winkeleigenaar zijn geaccepteerd voor uitvoering vóór de datum van wijziging van het Reglement, worden uitgevoerd op basis van de voorschriften die van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling door de klant.
 4. Indien de klant de nieuwe inhoud van het Reglement niet accepteert, is hij verplicht de Winkeleigenaar hiervan binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de wijziging in het Reglement op de hoogte te stellen.

ACCOUNT
verlanglijst
verlanglijst
Login
Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP

SHOPPING BAG 0